Iskalnik

Delovanje dr. Vekoslava Kukovca med prvo svetovno vojno in njegova vloga pri nastajanju nove države

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK  329(497.4)"1914/1918":929Kukovec V.
         94(497.4)"1914/1918"

Vlasta Stavbar: Delovanje dr. Vekoslava Kukovca med prvo svetovno vojno in njegova vloga pri nastajanju nove države. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 83=48(2012), 4, str. 5–62

Prispevek obravnava politično delovanje liberalnega politika dr. Vekoslava Kukovca med prvo svetovno vojno s poudarkom na njegovih prizadevanjih za složnost slovenske politike na podlagi trialističnega programa, torej podpori majniški deklaraciji ‒ to pa se je kazalo v ustanovitvi enotne Jugoslovanske demokratske stranke. Kot osrednji vir služi korespondenca Vekoslava Kukovca s številnimi posamezniki, političnimi somišljeniki ter nekdanjimi nasprotniki. Razprava predstavlja tudi aktivnosti pri ustanavljanju nove države in delovanje Narodnega sveta, v katerega je bil močno vpet tudi Vekoslav Kukovec.


1.01 Original Scientific Article
UDC 329(497.4)"1914/1918":929Kukovec V.
         94(497.4)"1914/1918"

Vlasta Stavbar: The Activities of Vekoslav Kukovec, Ph.D., During World War I and His Role in Making of a New State. Review for History and Ethnography, Maribor 83=48(2012), 4, pp. 5–62

The treatise deals with political activities of a liberal politician, Vekoslav Kukovec, Ph.D. in World War I. with the emphasis on his endeavours for concordance of the Slovene politics on the basis of a triple programme, i.e. of supporting the May Declaration. All of these facts resulted in the foundation of the Jugoslovanska demokratska stranka (Yugoslav Democratic Party). As the basic source the correspondence of Vekoslav Kukovec with numerous individuals, political supporters and former opponents was used. The treatise also presents activities at the foundation of a new state and the activities of the Narodni svet (National Board), where Kukovec played an important role.