Search form

Geografija


The Drava River

Lóczy, Dénes (ur.)

  • Monografija predstavlja reko Dravo in okoljska vprašanja, ki se nanašajo na na njeno porečje in poplavno ravnico. Opisuje različne antropogene vplive (regulacija reke, jezov, nasipov itd.) in spremembe hidrološkega režima, prenašanja usedlin ter biotsko raznovrstnost reke. Čezmejna narava reke je pooudarjena tudi z mednarodno ekipo avtorjev (zastopajo vse države,ki jih reka prečka: Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko). Knjiga je ponazorjena z zemljevidi, preseki, diagrami in fotografijami. Tako je bralcu na voljo celostna podoba te,do zdaj, malo raziskane evropske reke.                                             COBISS ID
  • 43575341


An Introduction to Physical Geography and the Environment

Holden, Joseph

Učbenik prinaša celovit vpogled v osnova panoge fizične geografije. Osredotoča se na razumevanje medsebojnih povezav med procesi, prostorom in okolji. Na nazoren način pokaže kako deluje fizično okolje. Uvod v fizično geografijo in okolje spremlja bogata in široka paleta virov elektronske podpore, vključno z posodobljenimi spletnimi povezavami, ki so pomembne za vsako poglavje, vprašanja več izbir, vaje na terenu, interaktivne modele in video posnetke. Besedilo je primerno za dodiplomski in podiplomski študij na področju fizične geografije.COBISS.SI-ID: 93527297

 


Digitalni podatki

Rok Ciglič, ... et al.

Knjiga Digitalni podatki je že 13. v zbirki GIS v Sloveniji. Tudi namen te knjige je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Digitalni podatki so eden izmed osnovnih stebrov geografskih informacijskih sistemov, zato v knjigi prikazujemo, kakšne so možnosti njihove uporabe. V zadnjem obdobju je predvsem lidarsko snemanje povzročilo razmah zelo natančnih in raznovrstnih analiz. V knjigi so nazorno prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so: geografija, hidrologija, varovanje pred naravnimi nesrečami, arheologija, promet, poselitev, daljinsko zaznavanje in druga. Bralec bo v knjigi našel nekatere novosti v uporabnosti GIS-ov, hkrati pa se bo lahko seznanil tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na številnih področjih. 

COBISS ID= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286121216


Romi in romska naselja v Sloveniji

Zupančič, Jernej

Romska naselja so specifičen prostorski fenomen v okviru naselbinskega sistema v Sloveniji. Zaradi pozne stalne poselitve, podedovanih vzorcev prostorskega obnašanja, pomanjkanja regulativ, usmeritev in pomoči so danes marginaliziran prostor in Romi marginalizirana skupnost. Romska naselja bolj poznamo po problemih in »problematiki« - od »zdravstvene, socialne, zaposlitvene, izobraževalne in na koncu tudi prostorske. Slednja je v resnici izvor mnogih zaostankov primerjaje s slovenskim sosedstvom in obenem rezultat marginalizacije. Tudi romski prostor ima številne potenciale. Romska skupnost doživlja zelo živahen razvoj, marsikdaj pravi preobrat. V usmerjenem modernizacijskem procesu se vzpostavljajo mere legalnosti romskih naselij. Izgradnja infrastrukture, procesi sanacije in legalizacije ter vzpostavljanje lastniških razmerij obetajo veliko – a zahtevajo tudi veliko dela, sredstev in načrtnosti, če se hoče uresničiti temeljni strateški cilj: integracija romskega naselitvenega prostora v naselbinski sistem Republike Slovenije.

 

COBISS ID= 278335744