Iskalnik

Enote in službe

Prikaz organiziranosti Univerzitetne knjižice MariborSTROKOVNI SVET UKM je strokovni organ, ki ga sestavljajo ravnatelj, vodje organizacijskih enot, dva strokovna delavca, ki ju izvolijo vsi strokovni delavci druge članice, ter en študent, ki ga imenuje Študentski svet Univerze v Mariboru za mandatno dobo dveh let:

 • dr. Zdenka Petermanec
 • mag. Dunja Legat
 • Bojan Oštir
 • dr. Vlasta Stavbar
 • mag. Branka Kerec
 • izr. prof. dr. Lučka Lorber
 • red. prof. dr. Marjan Mernik
 • izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik
 • Jure Jakšić, predstavnik študentov za mandatno obdobje do 15. 10. 2019

Strokovni svet UKM:

 • obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih raziskovalnega programa in drugih programskih zadevah;
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja;
 • spremlja izvajanje programov dela in razvoja;
 • daje ravnatelju oziroma direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
 • daje rektorju univerze mnenje o kandidatu za ravnatelja oziroma direktorja;
 • opravlja druge strokovne naloge, ki jih določa zakon ali ta statut.

Poslovnik Strokovnega sveta UKMRavnateljica:
dr. Zdenka Petermanec
zdenka.petermanec@um.si
02 250 7 485

RAVNATELJSTVO vodi ravnateljica, ki v štiriletnem obdobju imenovanja skrbi za uspešno, odgovorno, učinkovito in razvojno naravnano izvajanje knjižnične dejavnosti, ki jo Univerzitetni knjižnici Maribor v okviru javne službe nalaga univerzitetno, regijsko in nacionalno okolje ter je opredeljena v zapisanem poslanstvu knjižnice. Bistvena naloga ravnateljstva je izpolnjevanje zastavljenih kratkoročnih ciljev, ki so opredeljeni v letnih delovnih načrtih.

Njeno ožjo ekipo sestavljajo: mag. Dunja Legat (pomočnica ravnateljice), Borut Gaber (tajnik knjižnice za poslovna vprašanja), Vlasta Simonič (tajnica ravnateljstva) in dr. Jerneja Ferlež (stiki z javnostjo; kontakt za lobiste)Vodja: Borut Gaber
borut.gaber@um.si
02 250 7 484

TAJNIŠTVO UKM skrbi za upravne, administrativne, pravne, kadrovske, finančno-računovodske in tehnične (vzdrževanje in varnost) zadeve. V enoto spadata Finančno-računovodska služba in Tehnične službe.Vodja: Mirjana Gazvoda
mirjana.gazvoda@um.si
02 250 7 470

ENOTA ZA PODPORO ŠTUDIJU IN RAZISKOVANJU upravlja z zbirkami gradiva  z določenega strokovnega področja  (v tiskani ali elektronski obliki) v procesu od nabave do izposoje. Uporabnikom pomaga pri iskanju, zbiranju in vrednotenju informacij. V okviru izobraževalne dejavnosti knjižnice sodeluje pri informacijskem opismenjevanju, izobraževanju uporabnikov za upravljanje z bibliografskimi referencami in odprtim dostopom.  Koordinira bibliografijo UM.Vodja: mag. Branka Kerec
branka.kerec@um.si
02 250 7 445

ENOTA ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA skrbi za nabavo knjižničnega gradiva in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva.Vodja: mag. Aljoša Nikl
aljosa.nikl@um.si
02 250 7 422

ENOTA ZA INFORMATIKO IN DIGITALNO KNJIŽNICO skrbi za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema UKM, repozitorija digitalnih objektov e-UkM in Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Prav tako razvija lastne aplikacije, koordinira in izvaja digitalizacijo gradiv ter skrbi za vnašanje digitalnega in digitaliziranega gradiva v repozitorij digitalnih objektov e-UkM in trajno hranjenje digitalnih vsebin. V skladu s strateškim načrtom, obstoječimi projekti in raziskovalno agendo spremlja in testira odprtokodne programske rešitve knjižnično-bibliotekarskih in informacijskih storitev. Enota je zadolžena za nabavo, promocijo, celovito vzdrževanje in dostop do elektronskih virov ter razvoj storitev za podporo učenju in poučevanju (vključevanje sodobne IKT tehnologije v študijski proces – e-izobraževanje), organizacijo učnih vsebin in izvedbo izobraževanj oz. usposabljanj.Vodja: Sandra Kurnik Zupanič
sandra.kurnik@um.si
02 250 7 424

ENOTA ZA IZPOSOJO IN POSREDOVANJE DOKUMENTOV skrbi za izposojo in urejanje knjižničnega gradiva v prostem pristopu ter v skladiščih in za izposojo gradiva in posredovanje dokumentov  iz drugih slovenskih in tujih knjižnic oz. v druge slovenske in tuje knjižnice. Enota vpisuje nove člane in  ureja evidenco članov knjižnice ter  opravlja informacijsko in referenčno dejavnost in nudi pomoč uporabnikom pri samostojni uporabi storitev knjižnice.
 Vodja: dr. Vlasta Stavbar
vlasta.stavbar@um.si
02 250 7 434

ENOTA ZA DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE zbira, hrani in vsebinsko obdeluje gradivo z območja Maribora in severovzhodne Slovenije. Uporabnikom pomaga pri iskanju in zbiranju informacij o dogajanjih ter posameznikih, ki so povezani z omenjeno regijo. Poleg informacij iz časopisja in literature lahko uporabniki raziskujejo tudi rokopisno gradivo, drobne tiske (razglednice, fotografije, plakate ...) in muzikalije. V čitalnici Enote za domoznanstvo lahko uporabniki pregledujejo tudi raritetno in dragoceno gradivo.
 


Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Univerzitetne knjižnice MariborZaposleni