Iskalnik

Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 343. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 46/2012 - UPB10), Zakona o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur. list RS, štev. 117/06), Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. list RS, štev. 76/05) ter Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, štev. 95/11) je ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor dr. Zdenka Petermanec dne 2013 sprejela

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA


2. a Podatki o organizaciji zavoda
2. b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti
2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2. g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja 
2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk
2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA