Iskalnik

Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 343. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 46/2012 - UPB10), Zakona o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur. list RS, štev. 117/06), Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. list RS, štev. 76/05) ter Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, štev. 95/11) je ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor dr. Zdenka Petermanec dne 2013 sprejela

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
2. 2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
2. 3 Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa
2. 4 Seznam predlogov predpisov
2. 5 Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize z delovnega področja organa
2. 6 Katalog upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
2. 7 Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja
2. 8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU
4. STROŠKOVNIK
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


 

JAVNA NAROČILA
 

Evidenca javnih naročil za leto 2018