Iskalnik

Plagiatorstvo

V Wikipediji[1 je plagiatorstvo opredeljeno kot prevzemanje in objavljanje tujega dela pod svojim imenom ter sodi med prepovedana in kazniva dejanja.

Nekorekten odnos do intelektualne lastnine in njeno prisvajanje, pa naj bo to namerno kot kraja ali nenamerno zaradi nepoznavanja in iz površnosti, je eden večjih problemov informacijske družbe, ki se ga pogosto premalo zavedamo. Plagiatorstvo pogosto razumemo zelo poenostavljeno samo kot kopiranje vsebine drugega dela v celoti ali uporabo izposojenih idej nekoga drugega, vendar izraza kopiranje in izposojanje nehote prikrivata resnost prestopka. V Webstrovem slovarju je plagiatorstvo razloženo kot:

  • kraja ter posredovanje idej in besed nekoga drugega kot svoje;
  • uporaba dela nekoga drugega brez navedbe vira;
  • literarna kraja ali
  • predstavljanje kot novo in izvirno ideje ali proizvoda, ki je izveden iz že obstoječega vira.[2]

Plagiatorstvo[3] pa v večini primerov ni črno-belo. Meje med plagiatorstvom in raziskovanjem so pogosto zabrisane. Avtorji spletne strani Plagiarism.org[4] menijo, da je prepoznavanje plagiatorstva in nepravilnega citiranja najučinkovitejše sredstvo za preprečevanje plagiatorstva. Pri tem ločujejo med 10 vrstami plagiatorstva[5]:


1. KOPIRANJE – navajanje pomembnega deleža vsebine izvirnega dokumenta kot lastno vsebino brez navedbe izvirnega dokumenta (citiranje).
3. PARAFRAZIRANJE – drugače predstavljena že znana tema, sestavljena iz različnih virov skupaj, brez navedbe izvirnih dokumentov (citiranje).
5. HIBRID – kombinacija pravilno citiranih virov in uporabljenih delov besedil iz drugih dokumentov brez navedbe izvirnega dokumenta (citiranje).
7. NAPAKA – vključuje citate neobstoječih ali nedostopnih virov oz. netočne informacije o virih.
9. DOBESEDNO NAVAJANJE – vsebina je dobesedno prepisana, čeprav  pravilno navaja izvirni dokument (citiranje).

Univerza v Mariboru in plagiatorstvo

Univerza v Mariboru se zaveda svoje vloge pri ozaveščanju in preverjanju plagiatorstva, saj to vpliva tako na kvaliteto študija in zaključnih del študentov kakor tudi na ugled univerze same. V letu 2012 je bila sklicana delovna skupina za preverjanje plagiatorstva na UM. Sestavili so dokument Preverjanje plagiatorstva na UM[6], v katerem so opisani tipi plagiatorstva in postopek odkrivanja plagiatorstva na Univerzi v Mariboru. Dokument je bil sprejet na Senatu UM in na osnove le tega je od 13. 5. 2013 v veljavi Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva št. N 8/2013-526 NP[11]

V Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju št: A3/2008 41 AG[7] z dne 14. 12. 2010 je že navedeno, da morajo vsi študenti pred zagovorom svoje diplome le-to oddati v elektronski obliki v DKUM. Postopek oddaje naloge je opisan v Navodilih za oddajo zaključnega dela v elektronski obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru[8] in Navodilih o pripravi in oddaji e-diplom[9]. Na isti spletni strani je objavljena tudi  Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela in objavi osebnih podatkov diplomantov[10], ki jo mora diplomant obvezno izpolniti ob oddaji naloge v elektronski obliki.

Razvojna ekipa pod vodstvom prof. Milana Ojsterška na FERI-ju je razvila lasten program za preverjanje plagiatorstva, ki je vključen v DKUM. Vsa zaključna dela morajo biti oddana v elektronski obliki in gredo skozi avtomatiziran proces preverjanja plagiatorstva. Pri tem se izdela zaključno poročilo o preverjanju plagiatorstva za posamezno zaključno delo, ki vsebuje označene dele besedila, ki bi lahko predstavljala plagiat. Poročilo pregleda mentor naloge in šele po ovrženem sumu na možnost plagiata lahko študent opravi zagovor in zaključi študij.

V Univerzitetni knjižnici Maribor se lahko ob težavah pri plagiarizmu obrnete na Bernardo Korez ali Dunjo Legat.


[1] Plagiatorstvo. Pridobljeno 1. 8. 2013 s spletne strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Plagiatorstvo

[2] Plagiatorstvo in njegovo odkrivanje. Pridobljeno 1. 8. 2013 s spletne strani: http://www.biblioblog.si/2011/03/plagiatorstvo-in-njegovo-odkrivanje.html

[3] What is plagiarism? Pridobljeno 1. 8. 2013 s spletne strani http://plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism

[4] Plagiarism.org. Pridobljeno 1. 8. 2013 s spletne strani http://plagiarism.org/

[5] Types og plagiarism. Pridobljeno 1. 8. 2013 s spletne strani http://plagiarism.org/plagiarism-101/types-of-plagiarism/

[6] Preverjanje plagiatorstva na UM (delovno gradivo). Pridobljeno 1. 8. 2013 s spletne strani http://www.um.si/studij/splosno/Documents/Preverjanje%20plagiatorstva%20na%20UM%20-%20delovno%20gradivo
_18_9_2012.pdf

[7] Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju št: A3/2008 41 AG. Pridobljeno 1. 8. 2013 s spletne strani http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Predpisi%20UM%20%20dopolnitve/Spremembe%20in%20dopolnitve%20Pravilnika%20o%20postopku%20
priprave%20in%20zagovora%20diplomskega%20dela%20na%20dodiplomskem%20študiju.PDF

[8] Navodila za oddajo zaključnega dela v elektronski obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Pridobljeno 20. 2. 2015 na spletni strani https://dk.um.si/info/images/docs/navodila-o-pripravi-in-oddaji-del-2014...

[9] Navodila o pripravi in oddaji e-diplom. Pridobljeno 20. 2. 2015 s spletne strani https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela

[10] Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela in objavi osebnih podatkov diplomantov. Pridobljeno 20. 2. 2015 s spletne strani https://dk.um.si/info/images/docs/DOD_izjava.doc

[11]
Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva št. N 8/2013-526 NP. Pridobljeno 24. 3. 2017  s spletne strani https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Navodilo%20o%20postopku%20ugotavljanja%20plagiatorstva.pdf

[12] Ward off Plagiarism: How to Paraphrase Writing. Pridobljeno 13. 2. 2018 s spletne strani https://plagiarismcheck.org/blog/paraphrase-vs-plagiarism/

[13] Blogger’s Guide to Copyright and DMCA. Pridobljeno 16. 4. 2018 s spletne strani  https://blogging.com/copyright-dmca/