Iskalnik

Razvoj usnjarstva v Šoštanju

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 675(497.4Šoštanj)"1788/1999
"

Miran Aplinc: Razvoj usnjarstva v Šoštanju. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maaribor 79=44(2008), 3-4, str. 128-142

220-letnica usnjarstva v Šoštanju označuje nastanek usnjarskega obrata z ustanovno letnico 1788. Ustanovila ga je družina Vošnjak, katere usnjarska tradicija sega vse tja do 16. stoletja v Slovenj Gradec. Za usnjarskim jusom so kasneje posamezniki odšli v trg Vitanje in nato leta 1750 v trg Šoštanj. Od leta 1788 sta bili v trgu kar dve usnjariji v rokah Vošnjakov, ki sta se skozi 19. stoletje ob ugodnih posledicah obrtne svobode obe razvili na tovarniški nivo. Po združitvi je postala K. K. Privo LEDERVERKE FRANZ WOSCHNAGG & S0HNE ena največjih tovarn dvojne monarhije in kasnejše meddvojne Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni so Jugoslovanske oblasti tovarno zaplenile in nacionalizirale, kasneje pa je tovarna zaradi neugodne gospodarske konjunkture počasi propadala. Leta 1999, po 211 letih obsoja, je propadla. Razvoj iz malega usnjarrskega obrata v industrijo je na različne načine vplival na Šoštanj in okolico, predvsem pa je prinesel razvoj in svojevrsten pečat mesta s tradicijo z vonjem po usnju.


1.01 Original Scientific Article
UDC 675(497.4Šoštanj)"1788/1999"


Miran Aplinc: The Leather Industry Development in Šoštanj. Review for History and Ethnography, Maribor 79=44(2008), 3-4, pp. 128-142

The 220th anniversary of the leather industry in Šoštanj marks the beginnings of the leather workshop in 1788. The workshop was established by the Vošnjak family, whose leather tradition goes back in the 16th century in Slovenj Gradec. After the leather law many individuals left for the market town Vitanje and then in 1750 for the market town Šotanj. Since 1788 two leather workshops in the market town Šoštanj were owned by the Vošnjak family and because of the positive outcome of the trade freedom they deeveloped through the 19th century to the factory level. After the merger the factory was named K.K. Privo LEDERVERKE FRANZ WOSCHNAGG & S0HNE and it became one of the biggest factories in the double monarchy and the later wartime Yugoslavia. After the Second World War the Yugoslav authorities confiscated and nationalised the factory and after that the unfavourable economic conjuncture resulted in its slow decaying until it went bankrupt in 1999 after 211 years in business. The development from a smallleather works hop to an industry influenced Šoštanj and its surroundings in many different ways, but above all it brought development and set a unique seal of a town with its scent-of-Ieather tradition.