Iskalnik

Let. 82 = n.v. 47, zv. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji - Anniversaries
Lučka Lorber Zaslužni profesor dr. Borut Belec – osemdesetletnik 
   
  Razprave - studies
Barbara Bedenik Dva urbarja ptujske gospoščine ob koncu 16. stoletja
(Two Land Registries of the Ptuj Dominion at the End of the 16th Century)
Irena Marković Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ekspedicija Lewisa in Clarka 1804–1806. III. del: Pot ekspedicijskega potovanja
(Discovering the West Part of the North America in the Beginning of the 19th Century. The Lewis and Clark Expedition (1804–1806). Part III.: The Expedition Route)
Janez Cvirn Štajerski provizorični deželni zbor 1848 in narodno vprašanje
(The Styria Provisory Provincial Assembly in 1848 and the National Question)
Boža Grafenauer Poizkus rekonstrukcije praznikov v Blačah na primeru pisemskega gradiva
(An Attempt of Reconstructing the Holidays in Blače on the Basis of Personal Letters)
Alenka Valh Lopert,
Mihaela Koletnik
Mariborščina kot identitetni dejavnik v radijskem diskurzu
(The Maribor Language as the Identity Factor in Radio Discourse)